REKLAMACE

Reklamace

 

1 . Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
   1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
   2. „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
   3. „Prodávající“ je Umlauf Pavel se sídlem Hostovského 525, 64931, Hronov. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
   4. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.
   5. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
   6. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
   7. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
   8. Spotřebitel při uplatnění záruky má:

    * jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
    * jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
    * jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
    * jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

·         Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme  a  není tedy ani možné požadovat náhradu přepravy na prodejci .

·         Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. V případě poškození obalu, zboží  nebo rozlepení  zásilky je nutné trvat na sepsání protokolu s přepravcem a to ihned při převzetí zásilky!!! Na později zjištěné vady není možné brát zřetel.

2. Vyřízení Reklamace
   1. V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.
   2. Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.
   3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
   4. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.  Veškeré náklady spojené s  přepravou aj. nese kupující. Zboží  zaslané na dobírku nebude přebíráno a bude odesláno zpět kupujícímu.
   5. Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.
   6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží. V případě neoprávněné reklamace mohou být zákazníkovi účtovány náklady spojené s práci technika nebo přepravným apod.
   7. Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
   8. Veškeré informace o průběhu reklamace je možno získat telefonicky na čísle 491483489
      (od 9:00 – 18:00 hod).

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet.

3. Závěrečné ustanoveníTento reklamační řád nabývá účinnost 1.2.2007. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.Nejčastější dotazy a odpovědi k reklamacím:

1. Jak správně postupovat při uplatnění reklamace?Vyhledejte si v záručním listu ke zboží nebo na internetu kontakt na nejbližší autorizovaný servis dané značky.

Kontaktuje servis a informujte se, jak dále postupovat , Většinou je ale nutné doručit  zboží na vlastní náklady osobně, kurýrem či poštou do servisu, kde bude reklamace odborně posouzena.

Pokud zasíláte zboží do servisu, nezapomeňte přiložit tyto doklady:

Kupní doklad (faktura) Záruční list – řádně vyplněný a potvrzený prodejcem (je-li ke zboží vydán) Popis závady, kontakt na vaši osobu

Reklamace musí být ze zákona vyřízena do 30 kalendářních dnů.

2. Lze uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisu?Ano, tento způsob doporučujeme – reklamace tak bude vyřízena nejrychlejší možnou cestou. Servis vám též poskytne úplné a odborné informace k vaší závadě, popř. vám sdělí, zda se jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí.

Nezapomeňte ke zboží přiložit kupní doklad (fakturu), potvrzený záruční list, je-li ke zboží vydán, a přesný popis závady – využijte náš jednoduchý reklamační formulář.

3. Jak dlouho trvá vyřízení reklamace?Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta počíná běžet následující den po doručení zboží do servisního střediska či k prodejci a končí vyřízením reklamace v servise či u prodejce.

4. Co je potřeba doložit k reklamaci?    * kupní doklad ke zboží (fakturu-daňový doklad) – postačí kopie,
    * potvrzený záruční list, je-li u zboží vydán,
    * přesný popis závady, kontakt na vaši osobu – využijte náš jednoduchý reklamační formulář.

5. Jsou s vyřízením reklamace spojeny nějaké poplatky?S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.

V případě neoprávněné reklamace mohou být individuálně posouzeny náklady na dopravu zboží do servisu a zpět.

6. Zboží jsem reklamoval v servise a tam mi sdělili, že je neopravitelné (mám potvrzení) a že mám dořešit s prodejcem vrácení peněz či výměnu za nový kus. Jak mám postupovat?V tomto případě bychom vás požádali o zaslání opravného (montážního listu), záručního listu(byl-li k výrobku vystaven) a prodejní doklad(faktura,paragon) na naší prodejnu Umlauf Pavel, Hostovského 525, 54931, Hronov, 491483489,

Oprávněnost vaší reklamace bude na základě zaslaných dokumentů posouzena a vy budete poté kontaktován a informován o dalším postupu.

7. Kde naleznu na zboží výrobní číslo (S/N, P/N..), které potřebuji znát pro uplatnění reklamace?Všechny informace jsou nalepeny na stříbrném štítku na skeletu sekačky. Pokud by byl štítek jakýmkoliv způsobem poškozen najdete tyto údaje taktéž v záručním listě od zboží.

Produkty
E-mailový zpravodaj

Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.

Přihlášení
kontakt
Infolinka po-pá 8:30-17:00h
info Zavináč umlauf-cz Tečka cz
+420 491 483 489

Nenašli jste zboží, které hledáte? Napište si o něj.

Kontakt:

Vaše přání: